Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΟΠΑ

Αθήνα, 10 Μαΐου 2018

Αρ. πρωτ.: 920000/665-18

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να κα­τα­θέ­­σουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΟΠΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του Ν. 4521 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018).

 1. Σύσταση και Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

Στο ΟΠΑ πρόκειται να συσταθεί και να λειτουργήσει Ε.Η.Δ.Ε. Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. θα είναι να πα­ρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ΟΠΑ. Η Ε.Η.Δ.Ε. θα ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο έχει σχεδιασθεί να δι­ενεργείται με σε­βα­σμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των ανθρώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυ­σι­κό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Ε.Η.Δ.Ε. θα ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παρα­δε­δεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επι­στη­μο­νι­κής πρακτικής.

 1. Μέλη της Ε.Η.Δ.Ε.

Τα Μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, Η­θι­κής­/Βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ει­δί­κευ­ση στην Ηθική/Βιοηθική. Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη θα πρέπει να είναι πρόσωπα ε­κτός του ΟΠΑ. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών θα εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυ­να­τού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του ΟΠΑ.

Ο αριθμός των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. θα είναι πέντε (5) με τους αναπληρωτές τους. Τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., είναι ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του ΟΠΑ και συγκεκριμένα:

 • Οικονομικών Επιστημών
 • Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση και βιογραφικό σημείωμα) υ­πο­βάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@rc.aueb.gr.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΟΠΑ θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα απο­φα­σίσει για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. Η Ε.Η.Δ.Ε. θα συγκροτηθεί με απόφαση του Πρύτανη του ΟΠΑ. Στην απόφαση συγκρότησης θα ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε.

Η διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. θα είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά. Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρό­πο παύσει τη θητεία του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το ανα­πλη­ρωματικό του μέλος.

 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε.

Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. θα αποτελεί το να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρό­κειται να εκπονηθεί στο ΟΠΑ δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γε­νικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιε­χό­με­νο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

Η Ε.Η.Δ.Ε. θα αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και α) θα την εγκρίνει ή β) θα προβαίνει σε συ­στά­σεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεο­ντο­λο­γι­κά κωλύματα. Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον ε­­πι­στημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ε­ρευ­νη­τι­­κών έργων που έχει εγκρίνει.

Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευ­θύ­νου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γε­νετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρ­χίσει να υλοποιείται στο ΟΠΑ αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση.

Εκτός από τα ερευνητικά έργα της προηγούμενης παραγράφου, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει, ύ­στερα από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.

Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. θα είναι δεσμευτικές για το ΟΠΑ.

Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δη­μό­σια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν θα υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση ή αδειοδότηση.

Η Ε.Η.Δ.Ε. θα αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερ­βαί­νει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των α­παραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδώσει α­πόφαση, η αίτηση θα  θεωρείται εγκεκριμένη.

Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες α­­­πό την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η κα­­ταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Ε.Η.Δ.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες α­­πό την έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής υποβάλ­λο­ν­τας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. θα ζητά τη γνώμη της Εθνικής Ε­πιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η Ε­θ­νι­κή Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. θα προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμ­βα­τό­­τητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υ­πεύ­θυνος θα προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμ­βι­βά­ζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.

Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα μπορεί να υποβάλλονται από τον επι­στη­μο­νικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά.

Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. θα ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτε­ραι­ό­τητα μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Αν το γνω­στικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., τότε ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί.

Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε.

Η Ε.Η.Δ.Ε. θα συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.

Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. θα έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής, θα συ­γ­καλεί και θα διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

Η Ε.Η.Δ.Ε. θα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, ­πε­ρι­λαμ­βα­νομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα μέλη της που δεν α­νήκουν στο ΟΠΑ και θα αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.

Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΟΠΑ θα καταρτίσει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Δ.Ε. Στον Κανονισμό θα εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έ­ρευνας που θα διεξάγεται στο Ίδρυμα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συν­ο­δευ­τι­κά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής τους από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ της Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και άλλης αρμόδιας αρχής καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

 1. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ — ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του Α­ντι­πρύ­τανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος του Ιδρύματος, καθώς και του μέλους της Ε­πι­τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλε­ο­νέ­κτη­μα υπέρ του ιδίου ή του συζύγου του ή συγγενούς α' βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέ­τοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.

Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό έρ­γο, έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προ­τά­σεις.

 1. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με το άρ. 68 του Ν. 4485/2017, θα κα­ταρτιστεί ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. του ΟΠΑ. Στον εν λόγω Κα­­νο­νι­σμό θα εξειδικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους επιστημονικούς υ­πευ­θύ­νους, όπως αίτηση, ερωτηματολόγιο και έκθεση καταλληλόλητας και η διαδικασία υ­πο­βο­λής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Ε.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέ­μα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα) για μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@rc.aueb.gr (υπόψη κ. Φρ. Γιαλιτάκη).

 

29/05/2018 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ο.Π.Α. παρατείνεται έως και την Τρίτη 5/6/2018, ώρα 12:00.

07/06/2018 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ο.Π.Α. παρατείνεται έως και την Τρίτη 19/6/2018, ώρα 12:00.

20/06/2018 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ο.Π.Α. παρατείνεται έως και την Τετάρτη 27/6/2018, ώρα 12:00.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΠΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

Στοιχεία Αιτούντος:

 

Όνομα : ………………………………………………………………......

 

Επώνυμο : ………………………………………………………………..

 

Ιδιότητα : ……………………………………………………………….

 

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

 

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………………....

 

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/665-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υπο­βάλ­­­λω υποψηφιότητα για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΟΠΑ.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

(τόπος), (ημερομηνία)

 

 

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

ID: 
948