Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) «Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10 Μάη 2018

Αρ. πρωτ. 920000/663-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) «Δι­α­χειριστές ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­­γραμ­­­μά­­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­­­νά­­­γκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), δύο (2) συνεργάτες για τη δια­χει­­­­ριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έρ­γων και προγραμμάτων, σύμ­φωνα με την α­­πό 09/05/2018 α­πόφαση της 16ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: 75ΤΤ469Β4Μ-ΞΘ2). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έργου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής:

Δι­α­χειριστική ή/ και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

Εκτιμώμενη διάρκεια

Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με αρχική τρί­μηνη δοκιμαστική περίοδο.

 

Προϋπολογισμός

Έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000€) ευρώ έκαστος, πλέον ΦΠΑ. Στο α­ναφερόμενο πο­σό δεν πε­ρι­­λαμβάνονται - και θα προστεθούν, εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν ανα­λο­γού­σες και κα­τα­βλη­τέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή/και Διοίκησης Πανεπιστημίων ή Τε­χνο­λο­γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της η­με­­δα­­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλ­λοδαπής.
 2. Συναφές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημε­δα­πής ή ισότιμος α­­­­­­ναγνω­ρι­­­σμένος τίτλος της αλλοδαπής με βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον «Λί­αν Κα­λώς».
 3. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) χρόνων, ως εργαζόμενος/συμ­βα­σι­­ού­χος συμβεβλημένος με Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή Ε­πι­τρο­πή Ερευνών ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή Ε­ρευ­­­­νη­τι­­κών Ιδρυμάτων ή Ε­ρευ­νη­τι­κών Κέ­ν­τρων ή Ερευνητικών Ινστι­τού­των ή δημόσιων φορέων ή οργανισμών ή υ­­πη­­­­­­ρε­σιών α­σχο­λού­­μενων με διαχειριστική ή/και οικονομική παρα­κο­λού­θηση έρ­­­γων Έρευνας και Ανάπτυξης.

Αντικείμενο ζητούμενης προϋπηρεσίας: Η προσμετρώμενη προϋπηρεσία πρέπει, υ­­πο­χρεωτικά, να αφορά στη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έρ­γων­/­προ­γραμ­μά­των, στο πλαί­­­­­­σι­ο κάθε εί­δους έργου ή προ­­γράμματος υ­­λο­ποι­ού­με­­νου ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενου α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από άλ­λους φορείς, όπως οι ως άνω αναφερόμενοι.

 1. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 2. Γνώση χειρισμού υπολογιστών και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υ­πο­­λο­γι­στικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πό­θε­ση, αλ­­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 3. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από πρόσωπα που κα­τέχουν θέση δι­οι­κητικής ευ­θύ­νης και έ­χουν ίδια γνώ­ση της επαγγελματικής και επιστημονικής ε­πάρκειας και των ε­πι­δόσεων του υ­­πο­ψήφιου.

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 1. Ικανό­τητα επικοινωνίας, εργασίας σε ομάδες, οργανωτική ικανότητα, καθώς και α­­ποτελεσματικό­τη­τα στην εργασία σε συνθήκες πίεσης.

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Βάρος

κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου (κλίμακα [5-10])

2 x βαθμός πτυχίου

20

20%

2

Βαθμός ΜΔΕ  

(κλίμακα [5-10])

2 x βαθμός ΜΔΕ

20

20%

3

Προϋπηρεσία σε ΕΛΚΕ (σε αντικείμενα που πε­­­­ρι­γράφονται παρα­πά­νω)

 10 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 3ο έτος. Μέγιστη βαθ­μολόγηση: Τέσσερα (4) έτη, από το 4ο έως και το 7ο

40

40%

4

Συνολική αποτίμηση της ει­κό­νας του υπ­ο­ψη­­­­φίου (ενδεικτικά α­να­φέρεται η ικα­νό­τη­τα επικοι­νω­νί­­ας, ορ­γα­νω­τι­κή ικα­νό­­­τη­τα, εργα­σί­α σε ο­μά­­δες, αποτελε­σμα­τι­κό­­τη­τα σε συν­θή­­κες πί­ε­σης κ.ά.)

 

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατή η χρήση τη­λε­πικοινωνιακών μέσων εάν αυτό κριθεί αναγκαίο), ή/και αξιολόγηση των συ­­στα­­τι­κών επιστολών

20

20%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σ­μά­­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­­­δέ­­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­­λο­­νται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Α­θή­να. Το δι­­­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που α­φο­­ρούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­­­­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υ­πό τον ό­ρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προ­κει­μέ­νου να α­σκή­σει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αί­­τηση, τεκ­μη­ρί­­­ω­ση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ 03.08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’).
 4. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υ­πο­­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύνα­ψης της σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
 5. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­­­­­­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν ε­πι­­­λο­­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κα­τά­τα­ξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­­­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­­­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επι­θυ­μη­­­τά) προσόντα.
 7. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπο­ρεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/­ους εν­­δια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης εν­δι­α­­­φέ­ρο­ντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λο­μέ­­­νου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη της σύμ­βα­σ­ης, α­­πο­­κλειό­με­νης οιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.
 9. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)   Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

2)   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).

3)   Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας.

4)   Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοι­χεί­α που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρό­σκλη­ση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 25 Μάη 2018 (μέχρι τις 12:00).

Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Δι­α­χειριστές ερευνητικών, με­λετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­­γραμ­­­μά­­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαί­­σιο του έργου «Υ­πο­στήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευ­νη­τι­κής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συ­ν­αφούς προς αυτή δρα­στη­ριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01».

Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι απο­δε­κτή), θα πρέπει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την ως ά­νω ανα­φε­­­ρόμενη δε­σμευτική η­­μερομηνία, με α­πο­κλει­στι­κή ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-82.03.702, αρ­­μόδια κα. Αλίκη Κολοβού (11:00-13:00).

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ………………………………………………………………..

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : …………………………….

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Δι­α­χειριστή ε­­ρευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­­γραμ­­­μά­­των του ΕΛΚΕ­­/­ΟΠΑ

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/663-18 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­τα­­­­ση για τις θέσεις φυσικών προσώπων για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη α­να­­­γκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δρα­στη­ριό­τη­τας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» με κω­­­δι­κό ΕΡ-1700-01.

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

 

 

(υπογραφή)

ID: 
946