Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα στέλεχος «Διοικητικής, Οικονομικοτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2017-2018»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/444-18
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα στέλεχος «Διοικητικής, Οικονομικοτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2017-2018»
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2760-01 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.Γεωργούτσο Δημήτριο, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου, ένα έμπειρο στέλεχος για την διοικητική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης, σύμ­φω­­­­­να με την α­­πό 28/03/2018 α­πόφαση της 14ης Συνεδρί­­­ασης της Ε­­­πι­τρο­πής Ερευνών & Δια­χεί­ρι­­­σης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΠΔ9469Β4Μ-ΑΚ5). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα του  α­­να­τε­θεί είναι το ε­ξής: «Παροχή διοικητικής, οικονομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του έργου «Όμιλος Πρακτικής Άσκησης 2017-2018» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

Συγκεκριμένα το ανατιθέμενο έργο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

·         Υπολογισμός υποτροφιών κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών σύμφωνα με τα ειδικά εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
·         Επικοινωνία με τα Ιδρύματα-Εταίρους και τους φοιτητές για την προετοιμασία των μετακινήσεων (συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που θέτει η Εθνική Μονάδα, παροχή ανατροφοδότησης και επισήμανση παρεκκλίσεων και δημιουργία κειμένου συμβάσεων συνεργασίας
·         Δημιουργία συμβάσεων κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών ανά περίπτωση και καταχώρηση αυτών στο πρόγραμμα Anova και στο Mobility Tool+
·         Διαχείριση αδειών γλωσσικής αξιολόγησης μέσα από την διαχείριση ειδικών γλωσσικών τεστ με τη χρήση web-based προγράμματος της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
·         Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων έργου (βαθμός απορρόφησης κονδυλίων ανά κατηγορία από τους εταίρους και το ΟΠΑ, τροποποίηση/ ανακατανομή προϋπολογισμού όταν κρίνεται απαραίτητο, δημιουργία στατιστικών και οικονομικών αναφορών και αποστολή αυτών στην Εθνική Μονάδα - ενδιάμεση αναφορά, τελική αναφορά)
·         Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους φοιτητές του ΟΠΑ αλλά και των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων (καθοδήγηση για την επιλογή εταιρείας/ ιδρύματος για πρακτική άσκηση, για την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στην αγγλική γλώσσα, για την βελτίωση της απόδοσης σε μελλοντική συνέντευξη, ενημέρωση για την αγορά εργασίας της κάθε χώρας.
·         Υποστήριξη των προωθητικών ενεργειών για την προβολή και δημοσιότητα του έργου (διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δημιουργία ενημερωτικού υλικού.
·         Ανάπτυξη εκτενούς δικτύου συνεργατών με εξωτερικούς φορείς όπως επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά ινστιτούτα σπουδών (πραγματοποίηση σχετικών ερευνών ικανοποίησης των ωφελούμενων αλλά και συμμετεχουσών επιχειρήσεων από το έργο)

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Μέχρι δεκατρείς (13) μήνες, με δοκιμαστική περίοδο δύο μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.
 
Προϋπολογισμός: Μέχρι δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000 €) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των φόρων και κρατήσεων). Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
 
1.       Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης της η­με­­δα­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χι­στον «Λίαν Καλώς».
2.       Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημε­δα­πής ή ισότιμος αναγνω­ρι­σμένος τίτλος της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χιστον «Λίαν Καλώς» σε συναφές αντικείμενο.
3.       Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) χρόνων σε διοικητική ή οικονομική ή συμβουλευτική υποστήριξη ευρωπαϊκών εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα  ως εργαζόμενος/συμ­βα­σι­ού­χος.
4.       Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) χρόνου στην διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τα έργα Erasmus+, Marie Sklodowska Curie Actions κ.λπ.
5.       Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6.       Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
7.       Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου δ) δημιουργία παρουσιάσεων.
8.       Πολύ καλή γνώση χειρισμού τουλάχιστον ενός στατιστικού  προγράμματος π.χ. SPSS.
 

 Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων
1.    Εξοικείωση με το πρόγραμμα ANOVA,  το European Commission  Mobility Tool και του εργαλείου OLS (OnLineLinguisticSupport) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Διευκρινίσεις Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
Βάρος
κριτηρίου
Απαραίτητα προσόντα
1 Βαθμός πτυχίου (κλίμακα [5-10]) 1.0 x βαθμός πτυχίου 10 20%
2 Βαθμός ΜΔΕ  
(κλίμακα [5-10])
1.0 x βαθμός ΜΔΕ 10 20%
3 Προϋπηρεσία σε διοικητική ή οικονομική ή συμβουλευτική υποστήριξη ευρωπαϊκών εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα  4 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 2ο. Μέγιστη βαθ­μολόγηση: Πέντε (5) έ­τη, από το 3ο έως και το 7ο 20 30%
4 Προϋπηρεσία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τα έργα Erasmus+, Marie Sklodowska Curie Actions κ.λπ.
 
6 βαθμοί για κάθε έτος προϋπηρεσίας μετά το 1ο. Μέγιστη βαθμο­λό­γηση: 30 βαθμοί (πέντε (5) έτη). 30 30%
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 
 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν),
4)   Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
5)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 20 Απριλίου  2018 (μέχρι τις 16:00). Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από την 4/04/2018 έως και την 11/04/2018.
 
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Διοικητική, Οικονομικοτεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2017-2018, με κωδικό ΕΡ-2760-01». Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την ως ά­νω ανα­φε­ρόμενη δε­σμευτική η­­μερομηνία, με α­ποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­νη­μέ­ρω­σης και ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 702, αρ­­μόδια κα Κολοβού Αλίκη (10:00-14:00).

 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'
 

Όνομα : ………………………………………………………………......
 
Επώνυμο : ………………………………………………………………..
 
Διεύθυνση : ……………………………………………………………….
 
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………………....
 
e-mail: ……………………………………………………………….........
 
 
Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 

ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα στέλεχος «Διοικητικής, Οικονομικοτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2760-01.
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/444-18 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τη θέση φυσικού προσώπου για τις ανάγκες του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2760-01.
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 
 
 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
 
 
(υπογραφή)
  

 

ID: 
853