Κατάθεση προσφορών για «Σήμανση κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1944/21-03-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002857450, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Σήμανση κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών και την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Ο.Π.Α. στα τηλέφωνα: 210- 8203 401, -718, -719, -720.
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17/04/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -284, -264, -214.

 

ID: 
845

Last updated: 26 March 2018