Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Διοικητικού
Πληροφορίες: Τσολάκου Εύα
Τηλέφωνο: 210 8203280
E-mail: tsolakou@aueb.gr
      Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018
      Αρ. Πρωτ.: 1956

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 
Έχοντας υπόψη:

 • Το Ν.3528/2007 όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 43 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/27-9-13) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 § 7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α).
 • Το Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/3-3-1994) όπως ισχύει.
 • Το Π.Δ.203/1996 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-1996) «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
 • Την με ημερομηνία 13/7/2017 Απόφαση της 13ης συνεδρίασης της Συγκλήτου για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δικηγόρου που προβλέπεται στον Οργανισμό του ΟΠΑ.
 • Το με αρ. πρωτ. 159542/Ζ2/25-9-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση πίστωσης για πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
 • Το με αρ. πρωτ. 224650/Ζ2/20-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού Δ/νση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την έγκριση πίστωσης για την προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης δικηγόρου του ΟΠΑ με έμμισθη εντολή (Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./180/31674 19-12-2017).
 • Την με ημερομηνία  8-3-2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου η οποία, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, αποφάσισε την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, δια έκδοσης σχετικής προκήρυξης, με όρους όπως ορίζονται σε αυτήν.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής ΟΠΑ), με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα, και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τη Διοίκηση του ΟΠΑ, η συνδρομή στο έργο του Νομικού Συμβούλου του ΟΠΑ, η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΟΠΑ, η νομική εκπροσώπηση του ΟΠΑ ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων του ΟΠΑ και κάθε έργο δικηγόρου που ορίζεται στο Κώδικα Δικηγόρων. Επιπρόσθετα, στα ως άνω καθήκοντα εντάσσονται:
Ο νομικός έλεγχος Κανονιστικών διατάξεων, των οποίων η έκδοση ανατίθεται στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, η σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων στη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης Καθηγητών, η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει το ΟΠΑ με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του ΟΠΑ, η παρακολούθηση της σχετικής με τα Α.Ε.Ι. νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και η τήρηση και επικαιροποίηση σχετικού αρχείου.
Ο δικηγόρος θα βρίσκεται στη διάθεση του ΟΠΑ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του. Η φυσική παρουσία του δικηγόρου στο ΟΠΑ είναι απαραίτητη ώστε να παρέχει γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύματος. Ο δικηγόρος θα παρίσταται σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και Επιτροπών του ΟΠΑ, όποτε κληθεί προς τούτο.
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
● Να είναι Έλληνες πολίτες.
● Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της Χώρας.
● Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.
● Να κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σε κλάδο της νομικής επιστήμης.
● Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
● Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
● Να είναι υγιείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).
● Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Ν.4194/2013, όπως ισχύουν.
● Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
● Να έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα ΑΕΙ ή νομικών προσώπων που άμεσα συνδέονται με αυτά, όπως εταιρείες διαχείρισης περιουσίας ΑΕΙ.. Ειδικότερα, να έχουν επαγγελματική, δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν στη νομοθεσία που διέπει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις εργασίας/παροχής υπηρεσιών για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, κατατεθέντα δικόγραφα ή/και παραστάσεις σε δικαστήρια ή/και δικαστικές αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις ή υποβεβλημένες εισηγήσεις, καθώς και σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων οργάνων (για λόγους συνδυασμού προσόντων, ένα έτος εμπειρίας θα αντιστοιχεί είτε σε πέντε γνωμοδοτήσεις είτε σε πέντε παραστάσεις σε δικαστήρια).
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 10434, υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικού, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:
α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του υποψηφίου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ότι ο υποψήφιος είναι διορισμένος στον Άρειο Πάγο, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, ότι δεν κατέχει  άλλη έμμισθη θέση, καθώς επίσης ότι δεν τελεί υπό αναστολή.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα 4194/2013. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να  εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από τη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
δ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης και εμπειρίας σε ανάλογους Φορείς του Δημοσίου κ.λπ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ βεβαιώσεις.
ε) Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

 1. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή
 2. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες  και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014, όπως ισχύει, ή
 3. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα .

στ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας.
ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
η) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄.
 
Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι υποβάλλονται υποχρεωτικώς με την αίτηση συμμετοχής τους. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2η του Ν.4194/2013, κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών. Θα συνεκτιμηθούν η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.
Περαιτέρω, με βάση τις ειδικότερες ανάγκες του ΟΠΑ οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω κριτηρίων καθορίζονται ως εξής:
 

Προσωπικότητα: 10%
Επιστημονική κατάρτιση (πτυχίο, τίτλοι σπουδών σχετικοί με το αντικείμενο της απασχόλησης): 20%
Επαγγελματική πείρα και επάρκεια: 25%
Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης (χειρισμός υποθέσεων σε ζητήματα σχετικά με ΑΕΙ και νομικών προσώπων ΑΕΙ): 30%
Γνώση ξένων γλωσσών: 2%
Οικογενειακή κατάσταση: 3%
Πρόβλεψη εξέλιξης: 10%

 
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.
 
Η επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και θα καλέσει σε ατομική συνέντευξη τους υποψηφίους, των οποίων οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.
 
Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 15:00 από την Διεύθυνση Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, τηλ. 210 8203280.
 
Η προκήρυξη αυτή, με την πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων, θα δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης θα κοινοποιηθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μέλος του οποίου ασκεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Το ΟΠΑ θα επιμεληθεί, δια αποστολής σχετικής πρόσκλησης στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στο κατάστημα του Πρωτοδικείου, από τους οποίους θα παραλάβει τα σχετικά αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.
 

Ο Πρύτανης
 
*
 
 Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
 

 
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα
 

ID: 
834
Attached files::