Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων μεταλλικών καθισμάτων αναμονής και εργασίας»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1811/14-3-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002820539,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων μεταλλικών καθισμάτων αναμονής και εργασίας», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.
ID: 
830

Last updated: 19 March 2018