Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική»

ANΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:  ΑΡΡ5148 και ΑΡΡ5150                      
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1780
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Στο ΦΕΚ 212/02-03-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 5761/13-09-2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
Μία (1) θέση καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Μαΐου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210 8203.303, e-mail: econ@aueb.gr.
 
 
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας
 
 
 
 
ID: 
805