Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5019 και APP5020
 

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 1681/12.03.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 

Στο ΦΕΚ 212/02.03.2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 5746/13.09.2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή, για το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 12 Μαΐου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, τηλ. 210-8203 111-113, e-mail: stat@aueb.gr.
 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή του κ.Πρύτανη έχει τεθεί στο πρωτότυπο, που τηρείται στο αρχείο του φορέα.

 
 

ID: 
796

Last updated: 16 April 2018