Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5040
                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 1638
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Στο ΦΕΚ 212/2-3-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 5742 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
-Μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 9 Μαΐου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
 
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Α.  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
 
*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο στα αρχεία της Γραμματείας.
 
ID: 
792