Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:   APP 4982 και ΑPP 4983
Aριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.:  1630/9-3-2018
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Στο ΦΕΚ 212/02.03.2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 5763/13-09-2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή  με  γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.»
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  9 Μαϊου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλ. 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr
 
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018
 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
 
 
 
*Η υπογραφή του Πρύτανη έχει τεθεί στο πρωτότυπο

 
 
 
ID: 
791