Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο την προετοιμασία της δραστηριότητας των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμού και Άθλησης της Φοιτητικής Λέσχης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/310-18

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καρύδη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΖ5469Β4Μ-ΕΦ3).
Αντικείμενο του έργου που θα εκτελεσθεί θα είναι η προετοιμασία της δραστηριότητας των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμού και Άθλησης της Φοιτητικής Λέσχης που αποτελείται από φοιτητές/φοιτήτριες του ΟΠΑ συνολικής διάρκειας 112 ωρών.
Εκτιμώμενη διάρκεια έργου: Έως τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.
 
Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των χιλίων εκατό είκοσι ευρώ (1.120,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με δίπλωμα ειδικότητας ελληνικών παραδοσιακών χορών.
 • Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών ως χοροδιδάσκαλος σε ομάδες ελληνικών παραδοσιακών χορών, τμημάτων ενηλίκων, σε Δημόσιο Φορέα που θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας.
 
Επιθυμητά προσόντα:
 • Η διδασκαλία μαθημάτων παραδοσιακών χορών σε φοιτητές/φοιτήτριες σε ΑΕΙ/ΤΕΙ για 12 μήνες, που θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση.
 • Συμμετοχή της ομάδας των ελληνικών παραδοσιακών χορών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν διοργανωθεί από Δημόσιο Φορέα. Η συμμετοχή θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του Δημοσίου Φορέα.
 
Τρόπος αξιολόγησης υποψηφιοτήτων
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

 

Α/A Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος Βαθμός Κριτηρίου Βαρύτητα Κριτηρίου
1 Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ
 
 
(κλίμακα 0-10)
Βαθμολογείται ο βαθμός πτυχίου
 
2 Χ βαθμός πτυχίου
20 20%
2 Προϋπηρεσία ως χοροδιδάσκαλος σε ομάδες ελληνικών παραδοσιακών χορών, τμημάτων ενηλίκων, σε Δημόσιο Φορέα, πλέον της απαραίτητης 10 βαθμοί για κάθε 12 μήνες σχετικής προϋπηρεσίας πλέον των απαραίτητων 24 μηνών
 
 
Μέγιστη Βαθμολόγηση: 36 επιπλέον μήνες
30 30%
3 Η διδασκαλία μαθημάτων παραδοσιακών χορών σε φοιτητές/φοιτήτριες σε ΑΕΙ/ΤΕΙ για 12 μήνες 20 βαθμοί 20 20%
4 Συμμετοχή της ομάδας των ελληνικών παραδοσιακών χορών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν διοργανωθεί από Δημόσιο Φορέα 10 βαθμοί για κάθε συμμετοχή.
 
 
Μέγιστη βαθμολόγηση τρεις (3) συμμετοχές
30 30%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και σταστοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωναμε την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων τουΝ. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά τα προβλεπόμενα (τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρ. 1 ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001 » (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασης τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενουμε την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεγχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 
 10. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση μέχρι τη λήξη του έργου, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών
4) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, μέχρι την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προετοιμασία της δραστηριότητας των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα. Κολοβού Αλίκη, τηλ. 210-8203702.
 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας


 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
 
Όνομα :                                                                                                               
Επώνυμο :                                                                                                          
Δ/νση :                                                                                                                                
Τηλέφωνο :                                                                                                       
Ε-mail :                                                                                                                 
 
ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου  «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ».
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ.920000/310-18 πρόσκλησής σας, σάς υποβάλλω πρόταση για τη θέση ενός (1) φυσικού προσώπου για την προετοιμασία της δραστηριότητας των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ».
 
Συνημμένα υποβάλλονται:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2.  
 3.  
 4.  
 
 
………………., …./…../2018
Yπογραφή
ID: 
782