Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 920000/66-18

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/66-18
 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/66-18 /25.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΚ6Μ469Β4Μ-ΡΑΓ), για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2676-01, για τρείς (3) συνεργάτες στις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­­­θη­­νών.
 
Σύμφωνα με την απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με ημερομηνία 14/02/2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΝΒ469Β4Μ-9ΚΜ), επιλέχτηκαν οι προτάσεις των παρακάτω υποψηφίων:
 
  1. Πραχαλιά Χρυσοβαλάντη
  2. Ροδίτη Ουρανίας
  3. Φλέσσουρα Ευαγγελίας
 
και κρίθηκε ως επιλαχούσα κατά σειρά κατάταξης η πρότασης της παρακάτω υποψήφιας:
 
  1. Γεωργαντζή Ελένης
 
Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 
ID: 
738