Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για οικοδομικές εργασίες στον Γ’ όροφο του κτηρίου επί της οδού Πατησίων 80 (επέκταση του χώρου και δημιουργία δύο γραφείων διδακτικού προσωπικού)»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 812/6-2-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002645131 2018-02-08,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για οικοδομικές εργασίες στον Γ’ όροφο του κτηρίου επί της οδού Πατησίων 80 (επέκταση του χώρου και δημιουργία δύο γραφείων διδακτικού προσωπικού)», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.
ID: 
706

Last updated: 9 February 2018