Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αριθμ. Πρωτ.: 625

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Σύμφωνα με την παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε
και ισχύει με το άρθρο 58 του Ν. 4386/11-05-2016 τεύχος Α’

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο (2) Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

  •  Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
  • Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τις  5 Φεβρουαρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 

  1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνεται το γνωστικό αντικείμενο
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
  5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: accfin@aueb.gr
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 300, 210-8203 302 και 210-8203 194.
                                                                                               

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας

ID: 
674
Attached files::