Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρείς (3) συνεργάτες για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2676-01

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/66-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ο­ρι­σμένου χρόνου με τρείς (3) συνεργάτες για τις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πα­νε­πι­στημίου Αθηνών, για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙ­ΤΟΥ­Ρ­ΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2676-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ», με επιστημονικό υ­πεύ­θυ­­νο τον Ανα­πλη­ρω­τή Πρύτανη του Οικονο­μι­κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Δη­μή­­­τρη Γκρί­τζα­λη, προ­­­­τίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρό­νου, τρείς (3) συνεργάτες στις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­­­θη­­νών, σύμ­φω­να με την από 17/01/2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Δια­χεί­­ρι­­­σης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΩΨΡ8469Β4Μ-5ΡΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έρ­γου που θα ανατεθεί στους ως άνω συ­­­νερ­γάτες είναι η «Υποστήριξη διοικητικών α­να­γκών του ΕΛΚΕ και των Δομών Κατάρτισης του Οι­κο­νο­­μικού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθηνών».
Εκτιμώμενη διάρκεια:
 
Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.
 
Προϋπολογισμός:
Έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ και περιλαμ­βα­νο­μέ­νων άλλων φόρων και κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προ­­­στεθούν εφόσον χρει­­αστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ ερ­γο­­­δοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  1. Πτυχίο Επιστημών Διοίκησης ή Οικονομίας πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο ανα­γνω­­ρισμένο της αλλοδαπής.
  2. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Δομές Κατάρτισης ή/και Δια Βίου Μά­θησης Πανεπιστημίου.
  3. Κα­λή γνώση της αγγλικής γλώσσας (αναγκαίο, αλλά δεν αξιολογείται περιατέρω).
  4. Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: (α) επεξεργασία κειμένου, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (αναγκαίο, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
 
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης πανεπιστημίου σε Επιστήμες της Διοίκησης ή Οι­κο­­νο­μί­ας, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος βαθμός κριτηρίου Βάρος κριτηρίου
Απαραίτητα προσόντα
1 Βαθμός πτυχίου πανεπιστημίου (κλίμακα 5-10) Βαθμός πτυχίου x 4 40 40%
2 Προϋπηρεσία σε Δομές Κατάρ­τι­σης ή/και Δια Βίου Μάθησης Πα­νε­­πιστημίου 20 βαθμοί για κάθε έτος σχε­τικής προϋπηρεσίας, μετά το 2ο και μέχρι το 5ο 60 60%
Επιθυμητά προσόντα
1 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξει­δί­κευ­σης 10 βαθμοί για κατοχή ΜΔΕ 10 10%
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστο­σε­­­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­­­­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύ­θυν­ση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υ­­πό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­­­ώ­ματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έν­­­­νομου συμφέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προ­πτυ­χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1, ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συν­δυ­α­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέ­­­­πει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δευ­­­ό­­μενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαί­­­­σιο του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­νου έχει τον χα­ρα­κτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σκλη­σης θα ο­λο­κλη­ρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδο­ποι­η­θούν κατ’ ιδίαν. Σε πε­­­ρίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­νου με την με­γα­λύ­­­τερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να γί­­­­­­νει αντικατάσταση επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαί­­­­σιο της πα­­­­­ρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κα­­­τάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κον­­­­δυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώ­μα­­­­­τα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλο­γής του προσώπου του αντι­συμ­βαλ­­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμ­­­βάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­­­ρο­­μένων.
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυ­ρώ­σεις μόνον εάν ζητηθούν),
4)   Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
5)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­ματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, μέχρι την Παρασκευή 9 Φε­βρου­α­ρί­ου 2018 (μέχρι ώρα 13:00). Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμ­με­­­­­­τοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ», με κω­δικό ΕΡ-2676-01». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφρα­γί­­­­δας ταχυδρομείου. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 839 (ώρες 10:00-12:00), αρ­μό­­δια κα. Σταυ­­ρούλα Παρσαλίδου.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
Όνομα: ……………………………………………………………….......
Επώνυμο: ………………………………………………………………..
Διεύθυνση: ……………………………………………………………….
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό): ……………………………….......
e-mail: ……………………………………………………………….........
 
Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 
Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρείς (3) συνεργάτες για τις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις ανάγκες του έρ­­­γου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟ­ΜΩΝ ΚΑ­ΤΑΡ­­­ΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2676-01.
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/66-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη για την Υποστήριξη διοικητικών αναγκών του ΕΛΚΕ και των Δο­μών Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΕΡ-2676-01.
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.
 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
(υπογραφή)

ID: 
671