Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή , στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή ,
στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών.»

 

ΦΕΚ προκήρυξης804/21.8.2017 τ. Γ’
Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ:    APP2740
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων:   25 Οκτωβρίου 2017
 
Ονοματεπώνυμα υποψηφίων :   
1. Μπερδεκλή Χριστίνα (αρ. πρωτ.  1148/ 4-9-2017 )
2. Μπλαβούκος Σπύρος (αρ. πρωτ.  1758/23-10-2017)
 
Ημερομηνία  συνεδρίασης  Συνέλευσης  για  συγκρότηση  εκλεκτορικού σώματος :   9-11-2017
Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή ενός (1) Καθηγητή στο  Γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών.»

Τακτικά μέλη
 1. Δ. Μπουραντώνης, Καθηγητής
 2. Γ. Παγουλάτος , Καθηγητής
 3. Α. Πλιάκος, Καθηγητής
 4. Π. Τσακλόγλου  Παναγιώτης, Καθηγητής
 5. Γ. Καρύδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωματικά μέλη  (κατόπιν κληρώσεως)
 1. Κ. Κεντρωτής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 2. Ν. Μαραβέγιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Κ.Λάβδας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
 4. Χ. Παρασκευόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 5. Featherstone Kevin, Professor London School of Economics
Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου  ή άλλου Α.ΕΙ
Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)
 1. Α. Χουλιάρας,  Καθηγητής Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου
 2. Π. Γρηγορίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 3. Papadimitriou Dimitris, Professor University of Manchester
 4. Α. Πασσάς,  Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
 5. Ν. Φαραντούρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
 6. Δ. Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)
 1. Δ. Σκιαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 2. Β. Χατζόπουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
 3. Ο. Γιώτη-Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Παντείου Πανεπιστημίου
 4. Δ. Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 5. Μ. Μενδρινού, Καθηγήτρια  Πανεπιστημίου Πειραιά
 6. Μ. Τσινισιζέλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Ημερομηνία Συνεδρίασης  Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό  Τριμελούς Εισηγητικής  Επιτροπής:  22-11-2017.
 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή
1. Γ. Παγουλάτος, Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Δ. Μπουραντώνης, Καθηγητής
3. Χ. Παρασκευόπολος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 
Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης και Εκλεκτορικού για εκλογή υποψηφίου:  15-1-2018
 
Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  Σ. Μπλαβούκος
 
Αριθμός παρόντων  μελών  εκλεκτορικού σώματος :  εννέα (9)
 
Αριθμός απόντων μελών εκλεκτορικού σώματος:  δύο (2)
 
Σύνολο θετικών ψήφων:   εννέα (9)
ID: 
667