Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Ανάλυση»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή   στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Ανάλυση.»
 
Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.   904/26-6-2017  αίτηση κ. Χριστόπουλου για μετακίνηση από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  (έγκριση συνέλευσης ΔΕΟΣ 10η συνεδρίαση/27-6-2017)
 
Απόφαση Υπουργού Παιδείας για συνέχιση διαδικασίας μετακίνησης:  αριθμ. Πρωτ. Φ. 117/125/166410/Ζ2/5-10-2017
Ημερομηνία  συνεδρίασης  Συνέλευσης   για  συγκρότηση  εκλεκτορικού σώματος :  9 Νοεμβρίου 2017.
 
Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή ενός (1)  Καθηγητή στο  γνωστικό αντικείμενο  «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Ανάλυση .»
Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)
 1. Σ. Βασιλάκης, Καθηγητής
 2. Π. Τσακλόγλου, Καθηγητής
 3. Π. Χατζηπαναγιώτου, Καθηγητής
 4. Ν. Χριστοδουλάκης, Καθηγητής
 5. Μ. Κατσίμη, Καθηγήτρια
Αναπληρωματικά μέλη  (κατόπιν κληρώσεως)
 1. Σ. Καλυβίτης, Καθηγητής
 2. Θ. Μούτος, Καθηγητής
 3. Γ. Ζανιάς, Καθηγητης
 4. Ι. Καραγιάννης, Καθηγητής  Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 5. Τ. Κολλίντζας, Καθηγητής
Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου  ή άλλου Α.ΕΙ
Τακτικά μέλη  (κατόπιν κληρώσεως)
 1. Θ. Παλυβός,Καθηγητής
 2. Α. Φιλιππόπουλος, Καθηγητής
 3. Ι. Κατσουλάκος, Καθηγητής
 4. Ν. Βέττας, Καθηγητής
 5. Ε. Τζουβελέκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 6. Μ. Σιδηρόπουλος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)
 1. Ν. Απέργης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
 2. Π. Λιαργκόβας, Καθηγητής Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου
 3. Π. Φουσέκης, Καθηγητής  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 4. Μ. Ντεμούσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 5. Θ. Πελαγίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
 6. Ν. Μαραβέγιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Ημερομηνία Συνεδρίασης  Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό  Τριμελούς Εισηγητικής  Επιτροπής:   22-11-2017
 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή
1. Π. Χατζηπαναγιώτου, Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Μ. Κατσίμη, Καθηγήτρια , μέλος
3. Α. Φιλιππόπουλος, Καθηγητής, μέλος
 
Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης και Εκλεκτορικού για εκλογή υποψηφίου:  15.1.2018
Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:   Δ. Χριστόπουλος
Αριθμός παρόντων  μελών  εκλεκτορικού σώματος :   οκτώ (8)
Αριθμός απόντων μελών εκλεκτορικού σώματος:  τρία (3)
Σύνολο θετικών ψήφων:   επτά (7)
Λευκή ψήφος : μία (1)
 
 
ID: 
666