Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     Αριθμ. Πρωτ.: 8492

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου oρισμένου χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), για την αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018.
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203.303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που  εμπίπτουν
β) βιογραφικό σημείωμα
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται και
ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.
 

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr.  

 

       Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

* H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο παραμένει στο αρχείο του Τμήματος
 
 

ID: 
624