Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                      
  Αριθμ. Πρωτ.: 8454

                                   
           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για  μια (1)  θέση Ακαδημαϊκού  Υποτρόφου, σύμφωνα με την παρ. 7α   του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011(Α’΄195)

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:
 
  1. Διεθνής Οικονομική, εαρινού εξαμήνου (προπτυχιακό πρόγραμμα)
 
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) και διδακτική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)  στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πατησίων 76 και Δεριγνύ Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, (τηλ:. 210-8203107 )  μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της  Γραμματείας: deossecr@aueb.gr .
Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου και με την προϋπόθεση να μην έχει πραγματοποιηθεί διορισμός νέου μέλους ΔΕΠ στο τμήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνο: 210-8203 107.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου  2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας
ID: 
620