Κατάθεση προσφορών για τη «συντήρηση των τειχών προστασίας (firewalls) του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8214/14-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002457308 2017-12-20, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση των τειχών προστασίας (firewalls) του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.
 

ID: 
606

Last updated: 20 December 2017