Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών Θεσμών"

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:  APP3497
       Aριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 7599
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 1148/15-11-2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 7080/02-11-2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών Θεσμών».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλ. 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.  
 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017
 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
 
 
 
*Η υπογραφή του Πρύτανη έχει τεθεί στο πρωτότυπο
ID: 
541