Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

ΑΔΑ:6Ω0Τ469Β4Μ-Ξ1Χ
 
ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3503
                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 7559
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Στο ΦΕΚ 1148/15.11.2017 (Τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η υπ΄ αρ. 7177 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 300, e-mail: accfin@aueb.gr.
 
 
    Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Α.  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
 
 
*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της γραμματείας

 
ID: 
538