Κατάθεση προσφορών για «Εργασίες συντήρησης στο σύστημα κλιματισμού-θέρμανσης-αερισμού του κτιρίου Τροίας και Σπετσών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6715/20-10-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002129663  2017-10-23,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Εργασίες συντήρησης στο σύστημα κλιματισμού-θέρμανσης-αερισμού του κτιρίου Τροίας και Σπετσών», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203  264, 284, 214, 215.
ID: 
461

Last updated: 23 October 2017