Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με Αρ. Πρωτ. 920000/1290-17

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/1290-17
 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης  έργου,  που  υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο  της  με  αρ.  πρωτ.  920000/1290-17
/14.09.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 72ΞΘ469Β4Μ-ΖΙΗ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017» με κωδικό ΕΡ-2539-01, για την εκτέλεση του έργου:

«Παροχή διοικητικής, οικονομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του έργου «Όμιλος Πρακτικής Άσκησης 2016-2017» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

Σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με ημερομηνία 04/10/2017, επιλέχτηκε η πρόταση της παρακάτω υποψήφιας:

1.   Ραφαηλίδου Μυροφόρας

 
Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163- 1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κ.λπ.).
ID: 
438