Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης για Σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                        Αθήνα, 03/10/2017
                        Αρ. Πρωτ.  920000/1550-17

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καρύδη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο.
 
Διάρκεια έργου: Για δύο (2) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, αν και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο.
 
Προϋπολογισμός: O συνολικός διατιθέμενος προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και κρατήσεων καθώς και τυχόν εργοδοτικών ή εργατικών εισφορών, για ολόκληρη τη διάρκεια του έργου, (έως 2 μήνες).
 
Αντικείμενο του έργου που θα εκτελεσθεί θα είναι η προετοιμασία των ομάδων καλαθοσφαίρισης (αγωνιστικών και μαζικού αθλητισμού) φοιτητών/φοιτητριών του ΟΠΑ συνολικής διάρκειας 120 ωρών.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με δίπλωμα ειδικότητας καλαθοσφαίρισης.
 • Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών σε αγωνιστικές ομάδες καλαθοσφαίρισης φοιτητών/φοιτητριών ΑΕΙ/ΤΕΙ που θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας του Ιδρύματος.
 
Επιθυμητά προσόντα:
 • Συμμετοχή της αγωνιστικής ομάδας καλαθοσφαίρισης σε Πανεπιστημιάδες και Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης τα οποία έχουν διοργανωθεί από Κρατικό Φορέα. Η συμμετοχή θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του ΑΕΙ/ΤΕΙ που συμμετείχε.
 
Τρόπος αξιολόγησης υποψηφιοτήτων
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
 

Α/A Κριτήριο
Αξιολόγησης
Παρατηρήσεις Μέγιστος Βαθμός Κριτηρίου Βαρύτητα Κριτηρίου
1 Βαθμός Πτυχίου
(κλίμακα 0-10)
Βαθμολογείται ο βαθμός πτυχίου
2 Χ βαθμός πτυχίου
20 20%
2 Προϋπηρεσία σε αγωνιστικές ομάδες καλαθοσφαίρισης φοιτητών/φοιτητριών ΑΕΙ/ΤΕΙ, πλέον της απαραίτητης 20 βαθμοί για κάθε 12 μήνες σχετικής προϋπηρεσίας πλέον των απαραίτητων 12 μηνών
Μέγιστη Βαθμολόγηση: 24 επιπλέον μήνες
40 40%
3 Συμμετοχή της αγωνιστικής ομάδας καλαθοσφαίρισης σε Πανεπιστημιάδες και Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης 10 βαθμοί για κάθε συμμετοχή.
Μέγιστη βαθμολόγηση τρεις (4) συμμετοχές
40 40%

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτουνα είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και σταστοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωναμε την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων τουΝ. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 » (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενουμε την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεγχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση μέχρι τη λήξη του έργου, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών
4) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, μέχρι την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα. Αικατερίνη Σταματιάδη, τηλ. 210-8203991.
 

 
Με εντολή Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,
 
Ο Προϊστάμενος Γραμματείας
 
 
 
Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Όνομα : ....................................................................................................................
Επώνυμο : ...............................................................................................................                                                                                                        
Δ/νση : .....................................................................................................................
Τηλέφωνο : ..............................................................................................................                                                                                                     
Ε-mail: .....................................................................................................................                                                                                                                
 
ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου  «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ».
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. ………….…………………………………πρόσκλησής σας, σάς υποβάλλω πρόταση για τη θέση ενός (1) φυσικού προσώπου στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ».
 
Συνημμένα υποβάλλονται:

 1. Βιογραφικό σημείωμα

 

 
………………., …./…../2017
Yπογραφή)
ID: 
417