Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου» με κωδικό ΕΡ-1700-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 18/09/2017
Αρ. πρωτ. 920000/1296-17
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συναφούς προς αυ­τής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01.

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συ­ναφούς προς αυ­τής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γκρίτζαλη Δημήτρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:

«Τεχνικός αναπαραγωγής και βιβλιοδεσίας εντύπων και επιμέλειας εκτυπωτικών συσκευών»
 
Εκτιμώμενη διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

Προϋπολογισμός:  Έως δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 €), πλέον ΦΠΑ. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.
 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
 1. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου). 
 2. διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ε­τών, σε αντίστοιχη θέση. 
 3. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (απαραίτητο προ­σόν, αλ­λά δεν αξιολογείται πε­ραι­τέ­ρω).
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων
 1. Κάτοχος Πτυχίου/Διπλώματος Πανεπιστημίου/Πολυτεχνείου. Εάν ο τίτ­λος σπου­­­δών προ­έρ­χεται από Ίδρυμα της αλλο­δα­πής, τότε πρέ­πει να εί­ναι αναγνω­ρι­σμέ­­νος (ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, σε ελληνικό Πανεπιστήμιο.
   

  α/α Κριτήρια αξιολό­γη­σης απαραί­τη­των προσόντων Διευκρινίσεις Μέγιστος βαθμός κριτηρίου Σχετικό βάρος κριτηρίου
  1 Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου  (κλίμακα 0-20) 2 x Βαθμός Απολυτηρίου 40 40%
  2 Σχετική προϋπηρεσία 12 βαθμoί για κάθε έτος σχε­τι­κής προ­ϋ­πη­ρε­σίας μετά το 4ο έτος. Μέγιστη βα­θ­­­μο­­­λό­γη­­ση: 5 έτη, από το 5ο έως και το 9ο έτος. 60 60%
  Μέγιστη βαθμολογία απαραίτητων προσόντων 100 100%
  Κριτήρια αξιολό­γησης επιθυμητών προσόντων
  3 Πτυχίο Πανεπιστημίου – Δίπλωμα Πολυτεχνείου Οποιοδήποτε Πτυχίο/Δίπλωμα 20 50%
  4 Σχετική προϋπηρεσία σε Πανεπιστήμιο 5 βαθμoί για κάθε έτος σχε­τι­κής προϋ­πη­ρε­σίας.
  Μέ­­­γι­στη βαθμολόγηση: 4 έτη.
  20 50%
  Μέγιστη βαθμολογία επιθυμητών προσόντων 40 100%
  Μέγιστη τελική βαθμολογία υποψηφίου 40
  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν στους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κ.λπ.).
  2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
  3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
  4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). 
  5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
  6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007. 
  7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
  8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
  9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
  10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
  2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
  3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας.
  4)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00).

  Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «"Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας" με κωδικό ΕΡ-1700-01». Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την ως ά­νω ανα­φε­ρόμενη δε­σμευτική η­­μερομηνία, με α­ποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 702, αρ­­μόδια κα. Κολοβού Αλίκη (10:00 – 14:00).
   
  Με εντολή Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,
  Ο Προϊστάμενος Γραμματείας
   
   
  Φραγκίσκος Γιαλιτάκης

   

ID: 
379