Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα στέλεχος «Διοικητικής, Οικονομικοτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2016-2017»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/09/2017

Αρ. πρωτ. 920000/1290-17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα στέλεχος «Διοικητικής, Οικονομικοτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2016-2017» 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017» με κωδικό ΕΡ-2539-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα έμπειρο στέλεχος για την διοικητική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του  ανατεθεί είναι το εξής: 

«Παροχή διοικητικής, οικονομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του έργου «Όμιλος Πρακτικής Άσκησης 2016-2017» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

Συγκεκριμένα:
 

  • Υπολογισμός υποτροφιών κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών σύμφωνα με τα ειδικά εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Επικοινωνία με τα Ιδρύματα-Εταίρους και τους φοιτητές για την προετοιμασία των μετακινήσεων (συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που θέτει η Εθνική Μονάδα, παροχή ανατροφοδότησης και επισήμανση παρεκκλίσεων και δημιουργία κειμένου συμβάσεων συνεργασίας.
  • Δημιουργία συμβάσεων κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών ανά περίπτωση και καταχώρηση αυτών στο πρόγραμμα Anova και στο Mobility Tool+ 
  • Διαχείριση αδειών γλωσσικής αξιολόγησης μέσα από την διαχείριση ειδικών γλωσσικών τεστ με τη χρήση web-based προγράμματος της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων έργου (βαθμός απορρόφησης κονδυλίων ανά κατηγορία από τους εταίρους και το ΟΠΑ, τροποποίηση/ ανακατανομή προϋπολογισμού όταν κρίνεται απαραίτητο, δημιουργία στατιστικών και οικονομικών αναφορών και αποστολή αυτών στην Εθνική Μονάδα - ενδιάμεση αναφορά, τελική αναφορά).
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους φοιτητές του ΟΠΑ αλλά και των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων (καθοδήγηση για την επιλογή εταιρείας/ ιδρύματος για πρακτική άσκηση, για την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στην αγγλική γλώσσα, για την βελτίωση της απόδοσης σε μελλοντική συνέντευξη, ενημέρωση για την αγορά εργασίας της κάθε χώρας.
  • Υποστήριξη των προωθητικών ενεργειών για την προβολή και δημοσιότητα του έργου (διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δημιουργία ενημερωτικού υλικού.
  • Ανάπτυξη εκτενούς δικτύου συνεργατών με εξωτερικούς φορείς όπως επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά ινστιτούτα σπουδών (πραγμα-τοποίηση σχετικών ερευνών ικανοποίησης των ωφελούμενων αλλά και συμμετεχουσών επιχειρήσεων από το έργο).

Εκτιμώμενη διάρκεια:  Μέχρι οκτώ (8) μήνες, με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Προϋπολογισμός: Μέχρι εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000 €) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.  

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» σε συναφές αντικείμενο.
3. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) χρόνων σε διοικητική ή οικονομική ή συμβουλευτική υποστήριξη ευρωπαϊκών εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προγραμμάτων υλοποιούμενων ή εποπτευόμενων ή διαχειριζόμενων από ΕΛΚΕ ή/και από Επιτροπές Ερευνών ή/και από Ερευνητικά Κέντρα  ως εργαζόμενος/συμβασιούχος.
4. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) χρόνου στην διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τα έργα Erasmus+, Marie Sklodowska Curie Actions κ.λπ.
5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας. (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
7. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου δ) δημιουργία παρουσιάσεων (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
8. Πολύ καλή γνώση χειρισμού τουλάχιστον ενός στατιστικού  προγράμματος π.χ. SPSS (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

1. Εξοικείωση με το πρόγραμμα ANOVA,  το European Commission  Mobility Tool και του εργαλείου OLS (OnLineLinguisticSupport) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
α/α
 
Κριτήριο αξιολόγησης
 
Διευκρινίσεις
 
Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
 
Βάρος
κριτηρίου
Απαραίτητα προσόντα
1 Βαθμός πτυχίου (κλίμακα [5-10]) 1.0 x βαθμός πτυχίου 10 10%
 
2
Βαθμός ΜΔΕ   
(κλίμακα [5-10])
1.0 x βαθμός ΜΔΕ 10 10%
3 Προϋπηρεσία σε διοικητική ή οικονομική ή συμβουλευτική υποστήριξη ευρωπαϊκών εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προγραμμάτων υλοποιούμενων ή εποπτευόμενων ή διαχειριζόμενων από ΕΛΚΕ ή/και από Επιτροπές Ερευνών ή/και από Ερευνητικά Κέντρα  ως εργαζόμενος/συμβασιούχος   4 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 2ο. Μέγιστη βαθμολόγηση: Πέντε (5) έτη, από το 3ο έως και το 7ο 20 20%
4 Προϋπηρεσία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμά-των κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τα έργα Erasmus+, Marie Sklodowska Curie Actions κ.λπ.
 
6 βαθμοί για κάθε έτος προϋπηρεσίας μετά το 1ο. Μέγιστη βαθμολόγηση: 30 βαθμοί (πέντε (5) έτη).   30 30%
Συνολική αποτίμηση
5 Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου και της κατάρτισης του στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων (ενδεικτικά αναφέρονται τυχόν πρόσθετοι τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις κ.λπ., η ικανότητα επικοινωνίας, η κατανόηση του νομικού πλαισίου του έργου και των απαιτήσεων αυτού, η ευχέρεια στη χρήση του συστήματος ANOVA, Mobility Tool καθώς και της εξοικείωσης με την πλατφόρμα OLS   Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατή η χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων αν αυτό κριθεί αναγκαίο)  30 30%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.).

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίη-ση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). 

5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο του έργου.

6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007. 

7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο οποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται, κατά σειρά, η πρόταση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα.

8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη ενός ή του συνόλου των συμβάσεων, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερομένων.

10) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).

3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), καθώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

4) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση:

ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251  το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00). 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Διοικητική, Οικονομικοτεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2016-2017» με κωδικό ΕΡ-2539-01. Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την ως άνω αναφερόμενη δεσμευτική η-μερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο ενημέρωσης και επι-κοινωνίας: 210-8203 702, αρμόδια κα Κολοβού Αλίκη (10:00-14:00). 

Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης

Φραγκίσκος Γιαλιτάκης

Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ………………………………………………………………. 

Διεύθυνση : ……………………………………………………………… 

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

 Προς:  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα στέλεχος «Διοικητικής, Οικονομικοτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2016-2017» με κωδικό ΕΡ-2539-01.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση φυσικού προσώπου για τις ανάγκες του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017» με κωδικό ΕΡ-2539-01.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση. 

(τόπος), (ημερομηνία)

(υπογραφή)

ID: 
374