Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή"

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ2825
Aριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 5570/5-9-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 804/21-8-2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 3250/22-5-2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  5 Νοεμβρίου 2017.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, τηλ. 210 8203101, e-mail: ikogia@aueb.gr
 
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
* Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο.
ID: 
362