Προκήρυξη μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών"

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ "ΑΠΕΛΛΑ": APP2740

Αριθμ.Πρωτ. Ο.Π.Α.: 5382
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Στο ΦΕΚ 804/21-8-2017 (τεύχος Γ') δημοσιεύτηκε η υπ'αρ. 3252/22-5-2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών".

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλ. 210 8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr
 

 

 

Αθήνα,25 Αυγούστου 2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

* Η υπογραφή του Πρύτανη έχει τεθεί στο πρωτότυπο.

ID: 
339