Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ο.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ο.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»
 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4772/13-07-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001693259 2017-07-14, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ο.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.

ID: 
317

Last updated: 14 July 2017