Κατάθεση προσφορών για «Δημιουργία Νέου Θυρωρείου στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου».

Κατάθεση προσφορών για «Δημιουργία Νέου Θυρωρείου στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου».
 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4662/12-07-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001692623 2017-07-14, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Δημιουργία Νέου Θυρωρείου στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου) μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
ID: 
316

Last updated: 14 July 2017