Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του ΟΠΑ,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4642/11-07-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001682068 2017-07-12, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
 

ID: 
315

Last updated: 13 July 2017