Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
 
 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : 914/27-9-2016, Τεύχος Γ’
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών αιτήσεων: 7-12-2016
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων και κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»:
          Καραμπίνης Νικόλοας (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 22841)
          Κουτούπης Ανδρέας (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26889)
          Νερατζίδης Μιχαήλ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 25263)
          Οδυσσέας Παυλάτος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 22814)
 
 • Απέσυραν την αίτηση υποψηφιότητάς τους οι παρακάτω:
 • Κουτούπης Ανδρέας (Ημερομηνία Απόσυρσης 3-5-2017)
 • Νερατζίδης Μιχαήλ (Ημερομηνία Απόσυρσης 14-03-2017)
 • Οδυσσέας Παυλάτος (Ημερομηνία Απόσυρσης 12-12-2016)
   
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής:  3η Συνεδρίαση /2016-17/09-12-2016
   
 • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής που ορίστηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (3ηΣυνεδρίαση /2016-17/09-12-2016): 4η Συνεδρίαση/19-12-2016
  
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
 
Τακτικά μέλη 
 1. Γκίκας Δ., Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 2. Μπάλλας Απ, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 3. Χέβας Δ., Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 4. Παπαδάκη Αφρ. Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 5. Σιουγλέ Γ., Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 6. Γεωργόπουλος Αντ., Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οργάνωση & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν/μιο Πατρών
 7. Μπεκιάρης Μιχ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Παν/μιο Αιγαίου
 8. Φίλιος Β., Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν/μιο Αιγαίου
 9. Καραγιώργος Θ., Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Παν/μιο Μακεδονίας
 10. Κοέν Σ., Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 11. Δημητράς Αυγ., Αν. Καθηγητής Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο
 
Αναπληρωματικά μέλη  
 1. Τζόβας Χρ., Μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 2. Sougiannis Th., Καθηγητής University of Illinois at Champaign-Urbana, Ηνωμένες Πολιτείες
 3. Βαζακίδης Αθ., Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών της Πληροφορίας, Παν/μιο Μακεδονίας
 4. Plastiras Ath., Καθηγητής France Business School (ESCEM), Γαλλία
 5. Γουνόπουλος Δ., Καθηγητής Newcastle University
 6. Ρογδάκη Ε., Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Παν/μιο Αιγαίου
 7. Γκίνογλου Δ., Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, Παν/μιο Μακεδονίας
 8. Σταυρόπουλος Αντ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
 9. Ηρειώτης Ν., Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
 10. Ταχυνάκης Π., Αν. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν/μιο Μακεδονίας
 11. Νεγκάκης Χρ., Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν/μιο Μακεδονίας
 • Ημερομηνία Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής: 1η Συνεδρίασή στις 22-03-2017
   
 • Ημερομηνία Κοινής Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής για τη διενέργεια εκλογής: 15-05-2017

  Υποψήφιοι: κ. Καραμπίνης Νικόλαος
   
 • Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» είναι:
 
          ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΑ (10)
          ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΔΕΚΑ (10)
 
          Ονοματεπώνυμο Εκλεγέντος: ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ID: 
239