Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ με γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο"

 
ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:   APP1689                                                                      
                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 3168
                                                                                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Στο ΦΕΚ 424/9-5-2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 931 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
-Μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων λήγει στις 17 Ιουλίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Αθήνα, 17 Μαΐου 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          *
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Α.  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Καθηγητής
  
*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο.
 
ID: 
236
Attached files::