Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ με γνωστικό αντικείμενο "Αναλογιστική Επιστήμη"

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ "ΑΠΕΛΛΑ: APP1686
Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 3104/16-05-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Στο ΦΕΚ 425/09.05.2017 (τεύχος Γ') δημοσιεύτηκε η υπ'αριθμ. 733/09.02.2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αναλογιστική Επιστήμη".

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 16 Ιουλίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" (https://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, τηλ. 210-8203 111 - 113, e-mail: stat@aueb.gr.
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    Αθήνα 16 Μαΐου 2017
                                                                                                                                      Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
             

                                                                                                                                           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
                                                                                                                                       Καθηγητής
 
ID: 
235