Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και διαφόρων άλλων ειδών, για τις ανάγκες του νέου κτηρίου του ΟΠΑ, επί των οδών Τροίας, Κιμώλου και Σπετσών»

Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και διαφόρων άλλων ειδών, για τις ανάγκες του νέου κτηρίου του ΟΠΑ, επί των οδών Τροίας, Κιμώλου και Σπετσών»

 

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2634/28-04-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ006118717 2017-04-28, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και διαφόρων άλλων ειδών, για τις ανάγκες του νέου κτηρίου του ΟΠΑ, επί των οδών Τροίας, Κιμώλου και Σπετσών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

 

ID: 
183

Last updated: 28 April 2017