Διακήρυξη Νο 162/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2017»