Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη Συμφωνητικού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης στο κτίριο Τροίας και Σπετσών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη Συμφωνητικού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης στο κτίριο Τροίας και Σπετσών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1925/24-3-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005978617 2017-03-28, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Συμφωνητικού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης στο κτίριο Τροίας και Σπετσών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 284, -264, -214, -215.
 
 

ID: 
140

Last updated: 28 March 2017