Κατάθεση προσφορών για την «Υλικοτεχνική ανακατασκευή της δικτυακής καλωδιακής υποδομής στους χώρους των Γραμματειών των προπτυχιακών τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Κατάθεση προσφορών για την «Υλικοτεχνική ανακατασκευή της δικτυακής καλωδιακής υποδομής στους χώρους των Γραμματειών των προπτυχιακών τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1883/23-3-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005970068  2017-03-24, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Υλικοτεχνική ανακατασκευή της δικτυακής καλωδιακής υποδομής στους χώρους των Γραμματειών των προπτυχιακών τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
 

ID: 
133

Last updated: 24 March 2017