Κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την πολιτιστική δραστηριότητα της Φωτογραφίας της Φοιτητικής Λέσχης

Κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την πολιτιστική δραστηριότητα της Φωτογραφίας της Φοιτητικής Λέσχης
 

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1611/14-03-2017 Εντολή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005926454 2017-03-15, το Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την πολιτιστική δραστηριότητα της φωτογραφίας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ» μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

ID: 
112

Last updated: 16 March 2017