Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών για τις ανάγκες του Γραφείου Φοιτητικής Λέσχης, των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων

id: 
3005

Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών για τις ανάγκες του Γραφείου Φοιτητικής Λέσχης, των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7615/4/2016-2017/5.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005435970 2016-11-23, το Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών για τις ανάγκες του γραφείου Φοιτητικής Λέσχης, των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων» μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

Last updated: 11 April 2018