Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών, με επιλογή, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος "Γεωργίας Νικολακοπούλου", που υπάγεται στην εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

id: 
2991

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Γεωργίας Νικολακοπούλου».

Το ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως, ήτοι συνολικά 3.600 ευρώ και αφορά στην κάλυψη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και ειδικότερα στο χρονικό διάστημα από 1-9-2016 έως και 31-8-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ, Πατησίων 76 - Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την Τετάρτη 14/12/2016 και ώρα 15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν. Από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού εξαιρούνται οι φοιτητές που διανύουν το πρώτο έτος σπουδών τους.
 3. Το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») για το φορολογικό έτος 2015 (υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2016) του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος.
 4. Αντίγραφο τελευταίας επικαιροποιημένης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου και της οικογένειας του, καθώς και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:
  1. αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
  2. τα στοιχεία που δηλώνει, καθώς και όσα προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθή,
  3. δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Αίτηση υποψηφιότητας

Το πλήρες κείμενο προκήρυξης, καθώς και η αίτηση θα διανέμονται, επίσης, και από την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ AE (Κεφαλληνίας 46, τηλ. 210-8203 823).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 210-8203 823, κυρία Ε. Ζαρκαλή.

 

Για την Εταιρία Αξιοποίησης &
Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ AE

Γιαγλής Γεώργιος
Διευθύνων Σύμβουλος

 

Last updated: 11 April 2018