Προκήρυξη χορήγησης βραβείων, με επιλογή, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος "Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου", που υπάγεται στην εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

id: 
2990

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΦΑΙΔΩΝΑ Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε έναν αριστεύσαντα άπορο απόφοιτο από κάθε Τμήμα του, που αποφοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου». Το ποσό εκάστου βραβείου ανέρχεται σε 500,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 - Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την Τετάρτη, 14/12/2016 και ώρα 15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4. Το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») για το φορολογικό έτος 2015 (υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2016) του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος.
 5. Αντίγραφο τελευταίας επικαιροποιημένης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου και της οικογένειας του, καθώς και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:
  1. αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
  2. τα στοιχεία που δηλώνει, καθώς και όσα προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθή.

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Αίτηση υποψηφιότητας

Το πλήρες κείμενο προκήρυξης, καθώς και η αίτηση θα διανέμονται, επίσης, και από την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ AE (Κεφαλληνίας 46, τηλ. 210-8203 823).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 210-8203 823, κυρία Ε. Ζαρκαλή.

 

Για την Εταιρία Αξιοποίησης &
Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ AE

Γιαγλής Γεώργιος
Διευθύνων Σύμβουλος

 

Last updated: 11 April 2018