Κατάθεση προσφορών για Προμήθεια Επίπλων, για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
2881

Κατάθεση προσφορών για Προμήθεια Επίπλων, για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7351/3-11-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005334175 2016-11-03, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.