Αποτελέσματα πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 2/3-10-2016

id: 
2863

Αθήνα, 25/10/2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/3-10-2016

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2/3-10-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση έργου με φυσικό αντικείμενο τη λειτουργία του καταστήματος αναμνηστικών ειδών ΟΠΑ shop στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου «Αντωνιάδου» μία φορά την εβδομάδα για 4 ώρες και πιο συγκεκριμένα 11:00-15:00.

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων της Πρόσκλησης επιλέχθηκαν οι προτάσεις των παρακάτω υποψηφίων:

  1. Λιόντου Βασιλική
  2. Παπασταμάτη Ελένη
  3. Παππά Ευτυχία
  4. Ντουμητράκε Χριστιάνα
  5. Γιαννακοπούλου Μαρία

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (3ος όροφος). Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν στους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κ.λπ.).

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]