Κατάθεση δικαιολογητικών επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων 2016-2017 για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους

id: 
2816

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr είναι απαραίτητο να προσέλθουν στο ΟΠΑ με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τρίτη 27/09/2016 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτη 27/09/2016 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τετάρτη 28/09/2016 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Τετάρτη 28/09/2016 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πέμπτη 29/09/2016 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Πέμπτη 29/09/2016 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Πέμπτη 29/09/2016 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Δεριγνύ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πέμπτη 29/09/2016 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Δεριγνύ

Σημείωση:

Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, κεντρικό κτήριο ΟΠΑ, πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος

Αμφιθέατρο Δεριγνύ, κεντρικό κτήριο ΟΠΑ, πτέρυγα Δεριγνύ, 1ος όροφος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
  • Τρεις (3) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό.

Σε περίπτωση που οι εγγραφέντες έχουν προβεί σε διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση από το ΚΕΠ.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας των επιτυχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων τις ημέρες και τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω για κάθε Τμήμα, θα πρέπει τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00 μέχρι και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016.

Αν είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής.

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, μπορούν να προβούν στη συμπλήρωσή του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα έντυπης συμπλήρωσης του Ατομικού Στατιστικού Δελτίου. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούν να το προμηθεύονται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών. Η συμπλήρωση του Στατιστικού Δελτίου είναι υποχρεωτική.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]