Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το ακαδ. έτος 2016-17

id: 
2813

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 5989/16-9-2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 58 του Ν. 4386/11-05-2016 τεύχος Α'.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 • έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017:
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι

 • έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017:
  FINANCIAL MANAGEMENT - ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS
 • έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016:
  ADVERTISING AND COMMUNICATION MANAGEMENT - ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συνοπτικό υπόμνημα εργασιών
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται
 • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

στην ηλεκτρονική διεύθυνση ode@aueb.gr , μέχρι και την 25η Σεπτεμβρίου 2016. Όσον αφορά τα μαθήματα ERASMUS, είναι απαραίτητη η εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα.

 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]