Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17

id: 
2769

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 4436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α' 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017:

  1. Εισαγωγή στην Πληροφορική (αυτόνομη διδασκαλία)

  2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (αυτόνομη διδασκαλία)
  3. Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα (διδασκαλία κατά το ήμισυ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (τηλ. 210 8203101 - 3 ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) βιογραφικό σημείωμα

γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)

δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Η αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και το υπόμνημα εργασιών να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]