Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε δύο (2) Έλληνες φοιτητές για πτυχιακές σπουδές στην Κορέα για τα έτη 2016-2019

id: 
2625

Η Δημοκρατία της Κορέας χορηγεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «2016 Graduate GKS», δύο (2) υποτροφίες για πτυχιακές σπουδές στην Κορέα σε Έλληνες φοιτητές, για τα έτη 2016-2019.

Πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.studyinkorea.go.kr

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και φόρμες στην Πρεσβεία της Κορέας στην Αθήνα μέχρι την 30η Μαρτίου 2016. Επίσης, θα δοθούν συνεντεύξεις στην Πρεσβεία, εν ευθέτω χρόνω, με έναν ορισμένο αριθμό αιτούντων, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτησή τους και θα έχουν εγκριθεί, μετά από αξιολόγηση, τα δικαιολογητικά τους.

Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, θα αποκλείονται αυτομάτως.

Οποιαδήποτε ενημέρωση σχετική με το εν λόγω πρόγραμμα δύναται να δοθεί από την Πρεσβεία της Κορέας στην Αθήνα ως ακολούθως:
Ms Aggeliki KO (e-mail) gremb@mofa.go.kr
Τηλ.: 210-698.4080 - 2