Πράξη Πρύτανη Ανασυγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

ANAΡΤΗΤΕΟ

 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 4628

 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

     Έχοντας υπόψη:

 • Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999), όπως ισχύει τροποποιηθείς, ιδίως το άρθρο 13 παρ.1 αυτού,
 • το εδ. 7 της παρ. 4 του άρ. 2 και της παρ. 1 και 2 του άρ. 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) περί πράξεων αναρτητέων στο Διαδίκτυο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • Το Π.Δ. 78/28-5-2013 «Ίδρυση-Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α΄),
 • Την υπ΄ αριθμ. 198585/Z1/07-12-2015 (A.Δ.Α. Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη του Αθανασίου, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξεως.
 • την  αρ. 7945/09-12-2015 Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Μπουραντώνης του Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 16 και 17 του ν. 4485/2017, (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 • τις διατάξεις της 153348/Ζ1/15-09-2017, (Β’ 3255) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί από την  191014/Ζ1/7-11-2017, (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση,
 • την 7321/9-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Αναστασίας Μιαούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2020, (ΦΕΚ 372/1-8-2013 τ. ΥΟΔΔ),
 • την 7390/13-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Καθηγήτριας κ. Ελένης Λουρή – Δενδρινού, ως Προέδρου και του Καθηγητή κ. Θεόδωρου Παλυβού, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 • την υπ’ αρ. 2513/17-04-2018 επιστολή του Καθηγητή κ. Θεοδώρου Παλυβού με την οποία υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,
 • την από 28-11-2017 απόφαση Συγκλήτου του ΟΠΑ, (4η συνεδρία/2017-2018/28-11-2017) που αφορά στον ορισμό του Καθηγητή κ. Θωμά Μούτου, ως Προέδρου και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεωργίου Οικονομίδη, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 • την υπ’αρ. πρωτ. 5804/29-11-2010 (αρ. φακ. 51173) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων από μέλη ΔΕΠ κατά το διάστημα της επιστημονικής τους άδειας,
 • την με αριθμ. πρωτ. 3375/30-05-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου για τη χορήγηση ειδικής άδειας για ανάληψη της Έδρας Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κ. Καραμανλής στη Σχολή Fletcher Tufts University (HΠΑ),  στον Καθηγητή κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, από 01-09-2016 έως 31-08-2018,
 • την με αριθμ. πρωτ. 3111/16.05.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου για τη χορήγηση επιστημονικής αδείας στον Καθηγητή  κ. Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτου, από 01-03-2018 έως 31-08-2018,
 • την με αριθμ. πρωτ. 3113/16-05-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου για τη χορήγηση επιστημονικής αδείας στον Καθηγητή  κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη, από 01-02-2018 έως 31-01-2019,
 • την με αριθμ. πρωτ. 3110/16.05.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου για τη χορήγηση  επιστημονικής αδείας  στον Αναπληρωτή Καθηγητή  κ. Νικόλαο Τοπάλογλου, από 01-03-2018 έως 28-02-2019,
 • την υπ΄αρ. 122/23-01-2018 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικολάου Τοπάλoγλου για τροποποίηση του χρονικού διαστήματος της επιστημονικής του άδειας με ημερομηνία έναρξης την 01η-09-2018 (αντί της 01ης-03-2019) και ημερομηνία λήξης την 28η-02-2019,
 • Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (συνεδρία 5η/23-01-2018) προς την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου για την τροποποίηση του χρονικού διαστήματος της επιστημονικής άδειας του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ν. Τοπάλογλου, με ημερομηνία έναρξης την 01η-09-2018 (αντί της 01ης-03-2019) και ημερομηνία λήξης την 28η-02-2019,
 • Το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ν. Τοπάλογλου ασκεί κανονικά τα υπηρεσιακά του καθήκοντα από 01-03-2018,
 • την με αριθμ. πρωτ. 3354/25-05-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου για τη χορήγηση επιστημονικής αδείας στον Καθηγητή  κ. Κωνσταντίνο Γάτσιο, από 01-10-2017 έως 30-09-2018,
 • την με αριθμ. πρωτ. 3446/29-05-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου για τη χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης στον Επίκουρο Καθηγητή  κ. Χρήστο Γκενάκο, από 12-02-2018 έως 12-08-2018,
 • την με αριθμ. πρωτ. 1673/09-03-2018 Πράξη του Πρύτανη για το διορισμό του κ. Χριστόπουλου Δημητρίου του Κυριάκου, κατόπιν μετακίνησης, σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Ο.Π.Α., προερχόμενος από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 597/24-05-2018 τ.Γ’)
 • την με αριθμ. πρωτ. 6644/19-10-2017 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη του Ο.Π.Α., για την αυτοδίκαιη συμμετοχή του κ. Γεωργίου Χρόνη, ως εκπροσώπου των Μελών Ε.Δ.Ι.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, για θητεία (2) ετών από 01-12-2017 έως 30-11-2019,
 • την με αριθμ. πρωτ. 7031/01-11-2017 πράξη Πρύτανη του Ο.Π.Α., για τον ορισμό του κ. Ηλία Σαρρή ως τακτικού εκπροσώπου και του κ. Άγγελου Πελεκούδα, ως αναπληρωματικού εκπροσώπου των Μελών Ε.Ε.Π. της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής, Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία, για θητεία (2) ετών από 01-12-2017 έως 30-11-2019,
 • την με αριθμ. πρωτ. 7666/27-11-2017 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη του Ο.Π.Α., για την εκλογή της κας Αναστασίας-Οθωνίας Μουρίκη ως τακτική εκπρόσωπο και της κας Καλλιόπης Ράλλη, ως αναπληρωματική εκπρόσωπο των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, για θητεία (2) ετών από 01-12-2017 έως 30-11-2019,
 • την με αριθμ. πρωτ. 114/29-11-2017 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. που αφορά στην ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  του Ο.Π.Α.,
 • το υπ’αρ. πρωτ. 101/10-01-2018 έγγραφο του Δ.Σ. του Συλλόγου των Φοιτητών «Σωτήρης Πέτρουλας» με το οποίο ορίζονται οι κ.κ. Παρασκευή Μάρκου και Γιώργος Κότελος ως τακτικοί εκπρόσωποι και οι κ.κ. Βασιλική Πετράκου και Βάγια-Αργυρώ Νάσιου ως αναπληρωματικοί εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  του Ο.Π.Α.,
 • Το γεγονός ότι οι οριζόμενοι εκπρόσωποι στο υπ’αρ. πρωτ. 101/10-01-2018 έγγραφο του Δ.Σ. του Συλλόγου των Φοιτητών «Σωτήρης Πέτρουλας» κατέχουν τη φοιτητική ιδιότητα και η διάρκεια φοίτησής τους στο αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής δεν έχει υπερβεί την προβλεπόμενη στην παρ. β) «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής» του άρθρου 2 του Ν. 4485/2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής και τα οποία έχουν ως εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ο

Μάρκου Παρασκευή (τακτικός εκπρόσωπος)

Οικονομικής Επιστήμης

1130334

10ο (δέκατο)

Κότελος Γιώργος (τακτικός εκπρόσωπος)

 Δ.Ε.Ο.Σ.

4150051

6ο (έκτο)

Πετράκου Βασιλική (αναπληρωματικός εκπρόσωπος)

Οικονομικής Επιστήμης

1140185

8ο (όγδοο)

Νάσιου Βάγια-Αργυρώ (αναπληρωματικός εκπρόσωπος)

Δ.Ε.Ο.Σ.

4150093

6ο (έκτο)

 

 • τη με αριθμ. πρωτ. 7766/30-11-2017 επιστολή του Αναπλ. Προϊστάμενου του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων του Ο.Π.Α. που αφορά στην ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Ιδρύματος στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  του Ο.Π.Α. και
 • το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής δεν έχουν υποδείξει εκπρόσωπο τους,
 • την υπ’ αρ. 1870/16-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΝ4Ω469Β4Μ-ΝΣΧ) Πράξη του Πρύτανη για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της  Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • την υπ’αρ. πρωτ. 4301/18-06-2018 (ΑΔΑ: 6OΞΝ469Β4Μ-Λ16) Πράξη του Πρύτανη για την ανασυγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
 • την με αρ. πρωτ. 1668/09-03-2018 Πράξη του Πρύτανη για το διορισμό του κ. Παντελή Κουτρουμπή του Σταύρου σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (ΦΕΚ 487/02-05-2018 τ. Γ’), ο οποίος ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 21-06-2018

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

την ανασυγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, όπως αναφέρεται παρακάτω:

 

 1. Κοσμήτορας: κ. Αναστασία Μιαούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική της Εργασίας» (ΦΕΚ Διορισμού: 5/11-01-2017 τ.Γ’)

 

 • Αναπληρώτρια Κοσμήτορα:  κ. Ελένη Λουρή – Δενδρινού, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Περιφερειακή Οικονομική και Βιομηχανική Οργάνωση» (ΦΕΚ Διορισμού: 52/12-3-2002 τ. ΝΠΔΔ) .

 

 

2. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Σ.):

 

 • Ο κ. Βασιλάκης Σπυρίδων, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά με αντικείμενο στη Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική» ( Φ.Ε.Κ. Διορ.:297/22-12-2000  τ. Ν. Π.Δ.Δ.)
 • Ο κ.  Ζανιάς Γεώργιος στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Αντικείμενα με έμφαση στο αντικείμενο της Γεωργικής Πολιτικής και των Ποσοτικών Μεθόδων.» (Φ.Ε.Κ διορ.: 236/20-9-2005 τ. ΝΠΔΔ
 • Ο κ. Καλυβίτης Σαράντης, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική και Διεθνής  Χρηματοδοτική»  (Φ.Ε.Κ. Διορ  917/11.11.2009 τ. Γ) .
 • Η κ. Κατσίμη Μαργαρίτα, στη βαθμίδα της Καθηγήτριας Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική» (Φ.Ε.Κ. Διορ.: 402/4-5-2017τ. Γ’)
 • Η κ. Κουντούρη Φοίβη, στη βαθμίδα της Καθηγήτριας Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Διορ. 201/7-3-2017 τ. Γ’)
 • Ο κ. Μούτος Θωμάς, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Αντικείμενα με έμφαση στα Διεθνή Οικονομικά» (Φ.Ε.Κ Διορ. 250/18-10-2000 τ. Ν.Π.Δ.Δ)
 • Ο κ. Μπουραντώνης Δημήτριος, στη βαθμίδα του Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» (Φ.Ε.Κ. Διορ. 426/15-4-2013 τ. Γ.’) .
 • Ο κ. Ντέμος Αντώνιος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική & Τραπεζική» (Φ.Ε.Κ. Διορ. 1331/17-12-2012 τ. Γ’).
 • Ο κ. Ξεπαπαδέας Αναστάσιος στη  βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (Φ.Ε.Κ. Διορ. 643/17-8-2007 τ.Γ’).
 • Ο κ. Παγουλάτος Γεώργιος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομία» (Φ.Ε.Κ. Διορ.: 262/21-4-2011 τ. Γ’)
 • Ο κ. Πλιάκος Αστέριος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης .»(Φ.Ε.Κ. Διορ. 103/31-1-2013 Τ. Γ, Φ.Ε.Κ μεταβολής γνωστικού αντικειμένου 2434/11-11-2015 τ.Γ’)
 • Ο κ. Τσακλόγλου Παναγιώτης, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ενωσης» (Φ.Ε.Κ. Διορ.148/25-6-2004 τ. Ν. Π. Δ.Δ.)
 • Ο κ. Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτης, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία & Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου» (Φ.Ε.Κ Διορ. 127/12-8-99 τ.Ν.Π.Δ.Δ)
 • Ο κ. Χριστοδουλάκης Νικόλαος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης» (Φ.Ε.Κ διορ.: 60/27-6-1994 τ. ΝΠΔΔ)
 • Ο κ. Χριστόπουλος Δημήτριος στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Ανάλυσης» (ΦΕΚ: 597/24-05-2018 τ.Γ’)
 • Ο κ. Καρύδης Γεώργιος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ( Φ.Ε.Κ. Διορ. 1651/09-12-2014 τ. Γ΄)
 • Η κ. Mήλλιου Χρυσαβαλάντου-Βασιλική, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» (Φ.Ε.Κ. Διορ.: 1280/24-9-2014 τ. Γ’)           
 • Ο κ. Μπίλιας Ιωάννης , στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά.» (ΦΕΚ Διορ. 640/17-8-2007 τεύχος Γ’)
 • Ο κ. Μπλαβούκος Σπύρος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση  στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών» (ΦΕΚ Διορ.: 582/22-05-2018 τ. Γ)
 • Ο κ. Οικονομίδης Γεώργιος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.»(Φ.Ε.Κ. Διορ.262/21-4-2011 τ Γ’)
 • Ο κ. Σκούρας Σπύρος-Πάνος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική» (ΦΕΚ Διορ.: 1034/25-9-2012 τ. Γ’)
 • Ο κ. Τοπάλογλου Νικόλαος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» (Φ.Ε.Κ. Διορ. 744/28-7-2015 τ. Γ’)
 • Ο κ. Καμμάς Παντελής, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» (Φ.Ε.Κ. Διορ. 1374/29-12-2017 τ.Γ’
 • Ο κ. Κωνσταντίνου Παναγιώτης, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής  Μακροοικονομική» (Φ.Ε.Κ Διορ. 80/20-022015 τ. Γ’)
 • Ο κ. Πεχλιβάνος Λάμπρος  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με  έμφαση στην Οικονομική του Δημόσιου Τομέα(ΦΕΚ. Διορ :156/18-7-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)
 • Ο κ. Ρουμανιάς Κωνσταντίνος, στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών  Θεσμών» (ΦΕΚ διορ. 464/7-6-2010 τ. Γ’).

 

 

3.     Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης:

 

 • Ο κ. Αλογοσκούφης Γεώργιος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη» (ΦΕΚ Διορισμού: 205/11-12-90 τ. ΝΠΔΔ)
 • Ο κ. Βέττας Νικόλαος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική Θεωρία και Βιομηχανική Οργάνωση» (ΦΕΚ Διορισμού: 84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ)
 • Η κα Βλάχου Ανδριάνα, στη βαθμίδα της Καθηγήτριας Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στο Περιβάλλον, τους Φυσικούς Πόρους και την Μαρξιστική Οικονομική Ανάλυση» (ΦΕΚ Διορισμού: 584/27-06-2016 τ. Γ’)
 • Ο κ. Γάτσιος Κωνσταντίνος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική Ανάλυση» (ΦΕΚ Διορισμού: 126/10-6-02 τ. ΝΠΔΔ)
 • Ο κ. Κατσουλάκος Ιωάννης, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Αντιμονοπωλιακή Οικονομική» (ΦΕΚ Διορισμού: 84/12-8-94 τ. ΝΠΔΔ)
 • Ο κ. Κολλίντζας Τρύφων, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική, Μαθηματική Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη» (ΦΕΚ Διορισμού: 47/5-4-90 τ.ΝΠΔΔ)
 • Η κα Κυριαζίδου Αικατερίνη, στη βαθμίδα της Καθηγήτριας Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομετρία» (ΦΕΚ Διορισμού: 199/17-08-05 τ.ΝΠΔΔ)
 • Ο κ. Παλυβός Θεόδωρος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική» (ΦΕΚ Διορισμού: 1064/12-12-2011 τ.Γ')
 • Ο κ. Σακελλάρης Πλούταρχος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική και Διεθνή Χρηματοδότηση» (ΦΕΚ Διορισμού: 192/29-8-2002 τ. ΝΠΔΔ)
 • Ο κ. Τζαβαλής Ηλίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» (ΦΕΚ Διορισμού: 41/25-2-2005 τ.ΝΠΔΔ)
 • Ο κ. Τσιώνας Ευθύμιος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Οικονομετρία» (ΦΕΚ Διορισμού: 1293/31-12-2010 τ.Γ')
 • Ο κ. Φιλιππόπουλος Απόστολος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ Διορισμού: 84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ)
 • Ο κ. Βασιλάτος Ευάγγελος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Δημόσια Οικονομική» (ΦΕΚ Διορισμού: 419/06-05-2015 τ. Γ’)
 • Η κα Καραβέλη Ελένη, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Αγροτική Οικονομική, Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. και Οικονομική Γεωγραφία» (ΦΕΚ Διορισμού: 104/08-02-2017 τ Γ΄)
 • Η κα Πεπελάση Ιωάννα-Σαπφώ, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος» (ΦΕΚ Διορισμού: 820/13-8-2012 τ. Γ΄)
 • Ο κ. Αρβανίτης Στυλιανός, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ Διορισμού: 1159/29.12.2008 τ. Γ΄, ΦΕΚ Ανανέωσης θητείας: 421/08-04-2014 τ. Γ’ )
 • Ο κ. Γκενάκος Χρήστος, στη βαθμίδα του Eπίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική» (ΦΕΚ Διορισμού: 796/26-05-2014 τ. Γ')
 • Ο κ. Ζαχαριάς Ελευθέριος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική» (ΦΕΚ Διορισμού: 61/9-3-2006 τ. ΝΠΔΔ, ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 334/27-05-2011 τ.Γ’)
 • Ο κ. Παντελής Κουτρουμπής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική» (ΦΕΚ Διορισμού: 487/02-05-2018 τ. Γ’)
 • Ο κ. Παγκράτης Σπυρίδων, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ Διορισμού: 825/17-08-2015 τ. Γ').

 

 

 1. Εκπρόσωπος Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.):
 • Τακτικό Μέλος κ. Γεώργιος Χρόνης

 

 1. Εκπρόσωποι Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
 • Τακτικό Μέλος: κ. Ηλίας Σαρρής
 • Αναπληρωματικό Μέλος: κ. Άγγελος Πελεκούδας

 

 1. Εκπρόσωποι Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.):
 • Τακτικό Μέλος: κ. Αναστασία-Οθωνία Μουρίκη
 • Αναπληρωματικό Μέλος: κ. Καλλιόπη Ράλλη

 

7. Εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών

 • Τακτικά Μέλη: κ.κ. Βασιλική Μάρκου, Γιώργος Κότελος
 • Αναπληρωματικά Μέλη: κ.κ. Βασιλική Πετράκου, Βάγια-Αργυρώ Νάσιου

 

 

Οι παρακάτω Καθηγητές, δεν μετέχουν κατά το χρονικό διάστημα της άδειάς τους στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ

Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτης,
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Δ.Ε.Ο.Σ.

01.03.2018 – 31.08.2018

Χριστοδουλάκης Νικόλαος,
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Δ.Ε.Ο.Σ.

01.02.2018 – 31.01.2019

Aλογοσκούφης Γεώργιος,
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

01.09.2016 - 31.08.2018

Γάτσιος Κωσταντίνος,
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

01.10.2017 -30.09.2018

Γκενάκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

12.02.2018 - 12.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον Ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο
που τηρείται στο αρχείο της Σχολής

 

Κοινοποίηση:

1.Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
2. Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
3.Γραμματεία Συγκλήτου
4.Διεύθυνση Διοικητικού
5.Διεύθυνση Οικονομικού
6.Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής  Επιστήμης
7. Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ID: 
1071

Last updated: 27 June 2018